Условия за ползване


 
1. Описаните в този текст общи условия уреждат отношенията между "Български Имотен Център" EООД - Бургас, ЕИК: 202060658, гр. Бургас, бул. Демокрация 63 и лицата - ползватели на услугите на уеб базирания портал www.PropertyCenter.bg, достъпен чрез глобалната мрежа Интернет.

2. Сайтът www.PropertyCenter.bg по своето предназначение представлява информационен портал за рекламни обявления в сферата на пазара на недвижими имоти в България. Сайтът www.PropertyCenter.bg е собственост на "Български Имотен Център" EООД. В настоящите Общи условия "Български Имотен Център" EООД ще бъде идентифициран с предприятието, собственост на фирмата - сайта www.PropertyCenter.bg.

3. Всяко лице - посетител на сайта www.PropertyCenter.bg, следва внимателно да се запознае с настоящите Общи условия. В случай, че посетителят прецени, че не желае да ползва услугите на сайта,или не приема и не се съгласява с неизбежния обмен на лични данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
1. Всеки потребител на електронни услуги, заредил в браузера си сайта www.PropertyCenter.bg е длъжен да се съобразява и да спазва настоящите Общи условия, както и с условията заложени в българското и международното законодателство, дори и същите да не са упоменати в текста на настоящите условия.
 
2. С оглед подобряване на качеството на предлаганите услуги, "Български Имотен Център" EООД може да променя формата и дизайна, технологичните параметри, както и вида на услугите, които сайта www.PropertyCenter.bg предоставя, без да известява предварително потребителите си за това. "Български Имотен Център" EООД си запазва правото по собствено усмотрение да изтрие част от предлаганите на сайта услуги, или да ограничи достъпа до тях за всички или за определени потребители. 
 
3. В качеството си на собственик на сайта www.PropertyCenter.bg, "Български Имотен Център" EООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, ако прецени това за нужно. Промените касаещи Общите условия, се отразяват на официалната страница на портала www.PropertyCenter.bg и влизат в сила от момента на тяхното публикуване. Сайтът не се задължава да известява своите потребители за така извършените промени. Потребителите на услуги на портала www.PropertyCenter.bg имат задължението да проверяват периодично Общите условия и тяхната актуалност и съответно да се съобразяват с тях.
 
4. Порталът www.PropertyCenter.bg не носи отговорност за пропуснати ползи и произтекли вреди, вследствие на отношенията на потребител на услугите на сайта с трети лица, включващи плащания, оферти, срокове, условия, гаранции и всякакви други услуги, предоставени от портала. Също така, сайтът не носи отговорност за каквито и да е преки и косвени загуби и/или пропуснати ползи, свързани с използването на информация, публикувана на страниците на www.PropertyCenter.bg, както и вследствие ограничаване на достъпа или изтриване на потребителска регистрация на частно или юридическо лице - ползвател на услугите на сайта.
 
5. Всякакъв вид действия или бездействия целящи злоупотреба, нанасяне на вреда на отделни лица или групи от хора, нарушаващи етичните норми на интернет пространството, включително изпращане на непоискани търговски съобщения и/или нежелана поща, използване на чужди права, потребителски данни и пароли за достъп до сайта www.PropertyCenter.bg, извличане на информация с цел лична облага, извършване на каквито и да е действия, които могат да бъдат класифицирани като кибер престъпления, включително, но без да се изчерпват с инсталиране на вируси, вмъкване на "троянски коне", неправомерно инсталиране на системи за отдалечен контрол, промишлен шпионаж, саботаж, повреждане и/или разрушаване на електронни системи (хардуер), информационни масиви (софтуер), смущаване на нормалното функциониране на сайта и работата на останалите потребители, изрично се забраняват. В случай на неправомерно прилагане на такива, същите ще бъдат преследвани с цялата тежест на закона.  
 
6. Изрично се забранява използването на цинични и вулгарни думи, изрази и фрази, обиди и закани на основа расова и/или полова принадлежност, вероизповедание, лични убеждения и др., както и споделянето и разпространението на информация с порнографски характер във вид на текст, снимков материал или видео запис.
 
7. Всички въпроси, които настоящите Общи условия оставят неуредени, подлежат на разрешаване като се приложат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

8. При възникване на всякакви спорове и неуредици в отношенията между "Български Имотен Център" EООД и потребителите, ползващи услугите на портала, се търси разрешаване на същите по взаимно съгласие. В случай, че такова не може да се постигне, възникналия казус следва да се отнесе към компетентните съдилища, по реда установен от българското законодателство.
 
 
II. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ
 
1. На сайта www.PropertyCenter.bg могат да публикуват обяви частни или юридически лица, които желаят да сключат единична имотна сделка (наричани "потребители") и такива, които сключват имотни сделки, предмет на регламентирана фирмена дейност (наричани "агенции за недвижими имоти" или "агенции").
 
2. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот, като това се отнася и за приложения снимков материал.

3. При попълване на формата за публикуване на обява, всички текстови полета следва да бъдат правилно и точно попълнени. В случай на невярно поднесена информация, грешно или неправилно попълнени данни, администраторите на сайта си запазват правото на редакция, промяна на позицията на дадената обява, както и в краен случай изтриване на същата.
 
4. Всяка обява, публикувана на сайта www.PropertyCenter.bg, която грубо нарушава настоящите Общи условия, подлежи на изтриване без право на компенсация, независимо дали е публикувана безплатно или срещу заплащане.

5. Администраторите на сайта www.PropertyCenter.bg си запазват правото да наложат забрана за публикуване на обяви, асоциирани с конкретни телефонни номера, IP- адреси или адреси на електронни пощи, от които системно са извършвани нарушения на правилата за публикуване на обяви в www.PropertyCenter.bg.

6. Въпреки усилията за поддържане на единна и адекватна база данни от реални обяви за недвижими имоти на територията на България, "Български Имотен Център"  не носи отговорност за коректността и актуалността на публикуваната във вид на обявления на страниците на сайта www.PropertyCenter.bg информация. Цялата отговорност за това се прехвърля върху лицата, които публикуват обявите. Декларация за истинността на подадената във вид на обява информация е самия факт на публикуване на същата.
 
 
Публикуване на обяви частни лица
 
1. Частните лица могат да публикуват неограничен брой обяви в портала www.PropertyCenter.bg, чрез оторизиран достъп до същия, след кратка потребителска регистрация и за срокове описани в раздел УСЛУГИ. Сайтът www.PropertyCenter.bg си запазва правото да наложи ограничения относно безплатните обяви, както и най-общо да променя настоящите условия в бъдеще, като се задължава да уведоми за това своите ползватели. Наложените ограничения могат да бъдат например, брой безплатни обяви, отложено във времето публикуване на обява или част от нея, срок за който същата ще бъде видима и достъпна на сайта, обем информация, която съдържа обявата и др.
 
2. Всеки потребител - частно лице може да промени статута и позиционирането на своя обява, както и да удължи максималния срок за нейното присъствие на сайта срещу заплащане на възнаграждение, в размер уточнен в раздел УСЛУГИ на сайта.
 
 
Публикуване на обяви от агенции за недвижими имоти 
 
1. Агенциите за невдижими имоти, които желаят да публикуват обяви, следва да направят кратка регистрация, след която ще получат достъп до собствен профил в портала www.PropertyCenter.bg. Публикуването на безплатни или платени обяви става само и единствено през профила на агенцията, посредством специален интерфейс с оторизиран достъп, защитен с потребителско име и парола. Регистрацията и създаването на профил на агенция за недвижими имоти на сайта www.PropertyCenter.bg указва, че предмет на дейност на същата са търговски сделки, свързани с имотния пазар в България. 
 
2. Публикуването на обяви от агенции за недвижими имоти на сайта www.PropertyCenter.bg е безвъзмездно за неопределен срок от време и не изисква писмен договор между страните. Български имотен център ЕООД, в качеството си на собственик на сайта www.PropertyCenter.bg, си запазва правото да предоговаря своите взаимоотношения с агенциите за недвижими имоти и да определя ставка за заплащане на възнаграждение за предлаганите от портала електронни услуги. Всички промени свързани с възникване на задължение за заплащане на възнагражение, следва да бъдат еднозначно и подробно представени в писмен вид на агенциите, ползватели на услугите на сайта www.PropertyCenter.bg и влизат в сила само след подписване на договор между двете страни.
 
 
III. РЕКЛАМА 
 
1. Стандартни изисквания за реклама в портала
 
1.1. Във връзка с възможностите за реклама на портала www.PropertyCenter.bg, "Български Имотен Център" EООД декларира, че не позволява излъчването на рекламни материали с провокативен характер, чието съдържание може да бъде определено като обидно, порнографско, в противоречие със закона и добите нрави или нарушаващо чужди права върху интелектуална собственост. В случай че такива бъдат предоставени за публикуване на сайта www.PropertyCenter.bg, администраторите му си запазват правото да откажат излъчването им в каквато и да е рекламна форма.
 
1.2. Предвид гореизброените причини и в качеството си на собственик на сайта www.PropertyCenter.bg"Български Имотен Център" EООД изисква предварително одобрение на подадените за публикуване рекламни материали, като освен съдържанието, обект на проверка представляват и техническите параметри на същите. "Български Имотен Център" EООД си запазва правото да откаже публикуването на конкретен рекламен материал на страниците на сайта www.PropertyCenter.bg, делегирайки това право на Администраторите на същия, като се задължава да представи доводите си за това решение пред съответния Рекламодател.
 
1.3. Предвид факта, че настоящите Общи условия имат задължителна сила, при регистрация на сайта www.PropertyCenter.bg или при изпращане на искане в писмен вид чрез електронна поща за излъчване на реклама, публикуване на обява, споделяне на лична или фирмена информация, както и подписване на договор за предоставяне на рекламни услуги от страна на "Български Имотен Център" EООД, се приема, че Рекламодателя е запознат със съдържанието на въпросните Общи условия и ги приема напълно и безусловно. 
 
1.4. Позициите, предвидени за излъчване на рекламни материали могат да бъдат предлагани на повече от един клиент, като същите се считат за запазени, след извършване на авансово плащане на част или на пълния размер на сумата, предвидена за избрания абонаментен план, съгласно тарифите на "Български Имотен Център" EООД или в определени случаи, по взаимно споразумение.
 
 
2. Изисквания към съдържанието на рекламните материали
 
Не се допуска публикуване на рекламни материали във вид на текстове, снимки, видео и др. по страниците на сайта www.PropertyCenter.bg които:
 
- съдържат подвеждаща или противоречива информация, която може да се отнася за промоции, оферти, услуги и др.
- симулират интерактивност, посредством графични елементи като полета, клетки, падащи менюта и др., без такава фунционалност реално да съществува
- съдържат текстове или изображения с вулгарен характер, които уронват престижа и авторитета на отделна личност или социална група, народност или раса, такива които накърняват обществените морални и етични норми като цяло.
Същото се отнася и за публикуване на връзки (линкове) към сайтове и други медии с подобно съдържание
- съдържат информация с окултен характер - астрология, ясновидство, гадателство
- отправят послания с политическа насоченост
 
 
3.  Условия за плащане и ценообразуване за рекалама в портала
 
3.1. По възложение от страна на Рекламодател, на сайта www.PropertyCenter.bg се излъчват рекламни материали, за което "Български Имотен Център" EООД може да изиска заплащане на възнаграждение. Размерът на това възнаграждение се определя съобразно действащите към настоящия момент тарифи за реклама на "Български Имотен Център" EООД, които са оповестени на титулната страница на сайта в раздел УСЛУГИ.
 
3.2. Актуализация на тарифите за платена реклама е предвидена на  всеки шест месеца на база позициониране и рейтинг на портала www.PropertyCenter.bg, за което "Български Имотен Център" EООД ще публикува на страниците на сайта общодостъпна статистика.
 
3.3. Освен ако не е договорено друго, заплащането за публикуване на реклама става като Рекламодателя превежда (по банков или електронен път) авансово 100 % от сумата по всяка конкретна поръчка, преди датата на първото й излъчване.
 
 
IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
1. По смисълът на Закона за авторското право и сродните му права, всички елементи на портала www.PropertyCenter.bg, които включват, но не се изчерпват с: дизайн, бази данни, текст, снимки, графики, скици и други изображения, видео и звукови матерали и др., представляват обект на авторско право и са притежание на "Български Имотен Център" EООД, в качеството си на Собственик на сайта. Изключение правят елементите и информацията споделена от страна на потребители и рекламодатели, ползватели на услугите на сайта www.PropertyCenter.bg. Същите поемат пълна отговорност относно авторските права върху информацията, която споделят и публикуват на страниците на портала.
 
2. Неправомерното  ползване, промяна, възпроизвеждане и копиране на която и да е част от дизайна и информацията публикувана на сайта www.PropertyCenter.bg изрично се забраняват и в случай, че такива бъдат констатирани, ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона. 
 
 
V. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
 
Приема се, че всеки потребител, частно или юридическо лице, който се е възползвал от възможността да се регистрира и да се сдобие със собствен профил в портала www.PropertyCenter.bg или е подписал договор с "Български Имотен Център" EООД, изцяло приема и се съгласява да следва настоящите Общи усповия за ползване.