Често задавани въпроси


Застраховки на чужди граждани в България 
Чужди граждани, които пребивават в България, се нуждаят от различни видове застраховки.
В зависимост от обстоятелствата, ние препоръчваме следното:

Застраховка "Живот"
При всички случаи тази застраховка може да бъде само от полза. Обикновено тя е включена в ипотеката на имота, ако има такъв. По условията на „Медицинска
застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България, или преминават транзитно през страната. Застраховката е валидна само за територията на Република България.

Покрити рискове по застраховката са:
• медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване
• репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване
• спешна зъболекарска помощ
• смърт вследствие злополука

Застраховка на имот
Застраховката може да се сключва както от физически, така и от юридически лица, като предмет на застраховане е тяхното недвижимо имущество. Видът на застрахованото имущество може да е както жилищна сграда, така и сграда със стопанско предназначение, постройка от специален тип и прилежащите към имота огради, порти, външни площадки, плувни басейни и др.
Имуществената застраховка осигурява защита от:
•    пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
•    природни бедствия - буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
•    аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)
•    земетресение;
•    кражба с взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. предумишлен пожар и/или експлозия);
•    загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
•    гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
•    случайно счупване на стъкла и витрини;
 
Здравно осигуряване
Медицинска застраховка се изисква за влизане в страната и същата е част от пакета документи, необходими за получаване на виза. За емигрантите в България е особено важно, да проверят състоянието на здравната си застраховка и да установят до каква степен тя покрива престоя им в България. Възможно е да се наложи да направите допълнителна застраховка при Вашия застраховател или да закупите нова застрахователна полица от друг доставчик на услуги. В този случай е добра идея да потърсите фирма, специализирана в международното застраховане и да проверите каква част от лечението и разходите се покриват.