Често задавани въпроси


 Видове пълномощни при покупка на имот 
Предварителният договор може да се сключи от упълномощено лице, като същото може да представлява безброй упълномощители. Законът предвижда три основни типа пълномощни:

 Стандартно  пълномощно - пълномощникът се упълномощава да извърши от името и за    сметка на упълномощителя само определен вид правни действия, като всяко едно действие, за което е упълномощено лицето е необходимо да бъде подробно описано.

 Специално пълномощно - пълномощникът се упълномощава да извърши от името и за сметка на упълномощителя само определен вид правни действия.
При пълномощно за продажба на недвижим имот, освен данните на упълномощителя и пълномощника, се описва имота по акта за собственост, границите и съседите, условията и правните действия, свързани с тази продажба (на кого да продаде, на каква цена, кой да получи сумата от продажбата, срок на действие и др.).

 Генерално пълномощно - известно в практиката пълномощно, което позволява всякакви правни действия от името и за сметка на упълномощителя. На пълномощника се предоставя широка представителна власт. Такова пълномощно дава възможност на пълномощника да се грижи за делата на възложителя, без да е необходимо да бъде упълномощаван поотделно за всяко едно от тях. В генералното пълномощно освен точните данни на упълномощителя и на пълномощника по документ за самоличност (лична карта, паспорт), се описват подробно правните действия които то допуска.