Често задавани въпроси


Договор при покупка
При покупка на недвижим имот в България, между страните по сделката се подписва предварителен договор за покупко-продажба. В него са отбелязани всички реквизити на страните по договора – лични данни по паспорт (имена и постоянен адрес), предмет и срок на договора, цена на недвижимия имот, срокове и начин на плащане, права и задължения на страните по договора, както и други изключителни разпоредби или анекси към него, вписани по взаимно съгласие на двете страни.